ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
TY 285/60R18

TY 285/60R18

$210

Toyo tire ,Made in Japan
ប្រភេទគ្រឿងបន្លាស់

Other

ម៉ាក

Other

ស្ថានភាព

new

ជំនួយក្នុងការដំឡើង

ព្រម

No 179, street 217 (Monireth Blvd), Sangkat Boeng Salang, Khan Toul kok, Phnom Penh

Toyo Tire Cambodia's Store

No 179, street 217 (Monireth Blvd), Sangkat Boeng Salang, Khan Toul kok, Phnom Penh