Liberty carz logo

ព័ត៌មាន: Xiao Mi SU7 រថយន្តដ៏ពិជេេអស្ចា រយដដលន្ឹង ិតមកដល់ប្រជេេកមពុជា,ជតើជោកអនកចង់េិញដដរឫជេ?

JUN 04, 2024

ថ្ថៃជន្េះជយើងន្ឹងន្ិយាយអំពីXiao Mi SU7, ជពលដដលន្ិយាយអំពីXiao Mi SU7, អនកទំងអេ់គ្នន ប្រដែលជា ស្ចា ល់វារួចជៅជែើយ,ដដលមាន្អនកខ្លេះជេៀតជៅថា Xiao

Mi SU7 គឺជា “ឡាន្អាគុយ” ររេ់ Porsche។ វាប្តូវបាន្ប្រកាេដាក់លក់ជៅជលើេីផ្សារប្រជេេចិន្ជៅថ្ថៃេី28 ដខ្មីនា ឆ្ន ំ2024។ ដដលការដាក់លក់មាន្ដូចជាប្រជេេេតង់ដា

រ Pro, Max, អវីដដលគួរឱ្យភ្ញា ក់ជផ្សអើលរំផ្សុតជនាេះគឺរនាា រ់ពីការដាក់លក់កនុងរយេះជពល២៧នាេី ចំន្ួន្ថ្ន្ការរញ្ជា េិញបាន្ជកើន្ជ ើងរែូតដល់៥មុឺន្ជប្គឿង ន្ិងការរញ្ជា េិញជកើន្ជ ើង

ដល់៨៨៨៩៨ជប្គឿងកនុងរយេះជពលប្តឹម២៤ជមា៉ោ ង។

ជតើរថយន្តប្រជេេ Xiao Mi SU7មាន្ភ្ញពទក់ទញអវីខ្លេះ ។ ជ េះមកពិន្ិតយជមើលខាងជប្កាមជាមួយអនកអធិរាយ :

ជាដំបូង ពួកយយើងមកយមើលជាមួយតម្មៃយៅកន ុងស្រ ុក

អនកទំងអេ់គ្នន អាចបា៉ោ ន្ស្ចា ន្់ជៅជលើតថ្មល: អនកអធិរាយបាន្បា៉ោ ន្់ប្រមាណថាតថ្មលថ្ន្ប្រជេេSU7 ជៅកនុងប្រជេេកមពុជាតថ្មលប្រដែល ៥មុឺន្ជៅ៦មុឺន្ដុោល រជដាយស្ចរតថ្មលពន្ធនាំចូល ន្ិង

ថ្ថលដឹក ញ្ាូន្មាន្តថ្មលខ្ពេ់ ដួជចនេះអនកលក់រថយន្តអាចន្ឹងពិបាករកប្បាក់ចំជណញ។

រ ូបរាងខាងយស្ៅនិងការរចនា

Xiao Mi SU7 Aqua Blue

ការរចនារូររាងខាងជប្ៅររេ់រថយន្តXiaomi SU7 មាន្លកខណេះដរលក វារួមរញ្ាូលគ្នន ន្ូវរចនារថេំជន្ើរទន្់េម័យ ជាមយន្ងរជចកវេាចុងជប្កាយ ដខ្ែរនាា ត់រថយន្ត

ទំងមូលគឺមាន្ភ្ញពរជោងដររធមាជាតិ នាំយកន្ូវរេពិជស្ចធន្៍ដររទន្់េម័យ ន្ិងេេួលបាន្អារមាណ៍ថ្ន្ភ្ញពអស្ចា រយ។ ដផ្សនកខាងមុខ្ថ្ន្រថយន្តជប្ ើេយកការរចនាលកខណេះ

ដររប្គួស្ចរជាពិជេេ ការរួមរញ្ាូលគ្ននរវាងចជងកៀងខាងមុខ្ ន្ិងេំណាញ់ខាងមុខ្ រជងកើតបាន្ការេេួលស្ចា ល់មា៉ោ កជាខាល ំង។ ចជងកៀងមុខ្មាន្រាងមុតប្េួច ន្ិងភ្ញា រ់ជាមួយជេលើង

LED ជដើមបីផ្សតល់ន្ូវឥេធិពលពន្លឺដ៏លអឥតជខាា េះ។

Xiao Mi SU7“Radiant Purple”

ដខ្ែរនាា ត់ចំជែៀងតួរថយន្តជមើលជៅមាន្ភ្ញពស្ចមញ្ញន្ិងរជោង ការរចនាជារួមរំជលចជ ើងជៅភ្ញពប្េេ់ស្ចអ តន្ិងភ្ញពរឹងមាំររេ់រថយន្ត ដខ្ែរនាា ត់កណាត លបាន្រចនា រដន្ែមររិយាកាេ

ដររេព័រររេ់រថយន្តន្ិងជធវើឱ្យវាជមើលជៅកាន្់ដតរេរជវក។

Xiaomi SU7 ‘Olive Green’

ដផ្សនកខាងជប្កាយ ការរចនាជេលើងខាងជប្កាយរថយន្តរូររាងទំងមូលគឺរចនាយា៉ោ ងស្ចមញ្ញន្ិងជ ើតឆ្យផ្សងដដរ។ ជប្ៅពីជន្េះ ជប្មើេពណ៌តួរថយន្តXiao Mi SU7 មាន្ជប្ចើន្ដដលរួម

មាន្៖ Aqua Blue, Mineral Gray, Verdant Green, Radiant Purple, Meteor Blue, Basalt Gray, Lava Orange េរុរ ៧ ពណ៌។

រូករាងខាងកនុងថ្ន្រយន

ចូលមកដល់ដផ្សនកខាងកនុងថ្ន្រថយន្ត ពួកជយើងអាចជមើលជ ើញដផ្សនកខាងកនុងរថយន្តបាន្ជប្ ើេយកេមាា រៈដដលមាន្គុណភ្ញពខ្ពេ់ ន្ិងស្ចន ថ្ដដ៏ប្រណិត រជងកើតររិយាកាេជរើកររ

ប្រករជដាយផាេុកភ្ញព ន្ិងទន្់េម័យ។ ជអប្កង់រញ្ជា កណាត លធំេូោយរួមរញ្ាូលគ្ននន្ិងរន្ាេះឧរករណ៍ឌី ីថលឆ្ល តថ្វរំជពញគ្ននយា៉ោ ងលអឥតជខាា េះ

រថយន្តជន្េះក៏ប្តូវបាន្រំពាក់ជដាយមុខ្ងារឆ្ល តថ្វដ៏េមបូរដររផ្សងដដរ ដូចជាប្រព័ន្ធេំនាក់េំន្ងឆ្ល តថ្វ ប្រព័ន្ធជរើកររជដាយេវ័យប្រវតតិ។ល។ ផ្សតល់ឱ្យអនកជរើកររកាន្់ដតងាយ

ប្េួលេេួលបាន្ន្ូវរេពិជស្ចធន្៍ថ្ន្ការកមាន្ត។ ជៅខាងកនុងជនាេះ ក៏បាន្ភ្ញា រ់មកជាមួយ “Xiao Ai Tong Xue”កមាវធ ន្យេជមងជ លើយតររែ័េ បាន្កំណត់

ប្តឹមប្តូវន្ូវការដណនាំជផ្សែងៗ ន្ឹងអាចរញ្ជា ជដាយជប្រើេជមលងផាា ល់។

កំម្ៃ ំង

មា៉ោ េុីន្ វាជាជរេះដូងថ្ន្រថយន្តថាមពលថាី ជលបឿន្បាន្កំណត់ពីដំជណើរការថ្ន្មា៉ោ េុីន្ជន្េះ ជៅពីជប្កាយកមាល ំងមា៉ោ េុីន្ដដលមាន្ជលបឿន្ជលឿន្ជន្េះ គឺជាមា៉ោ េុីន្ Xiao Mi េំជន្ើរចំន្ួន្រី

ដដលមាន្ជលបឿន្ជលឿន្។ចារ់ពី21000rpm ជប្ចើន្ជេៀតដល់ 27200rpm ប្រកួត គ្នា ន្ដដន្កំណត

ជន្េះគឺជាេនូលថ្ន្រជចកវេាររេ់ Xiao Mi

អនកមាន្ ំជន្ឿចំជពាេះជលបឿន្ជដាយមិន្គិតអវីទំងអេ់

ខ្ាុំយកេមតិែភ្ញពជដើមបីការពារជដាយមិន្ខ្វល់អវីទំងអេ

អាយុកាលថ្ម

ជោក Lei Jun បាន្ន្ិយាយថា មូលជែតុដដលរំពាក់រចនាេមព័ន្ធេតង់ដា ៧០០ គី ូដម៉ោប្តជដាយស្ចរដតលកខខ្ណឌ ប្រតិរតតិការ CLTC គឺជាេិន្នន្័យស្ចកលបង ជាក់

ដេតងជដាយស្ចរជៅជពលរថយន្តជរើកកនុងជលបឿន្ជលឿន្ េីតុណហ ភ្ញពទរ ន្ិងជែតុផ្សលជផ្សែងជេៀតមាន្ការធ្លល ក់ចុេះ។ ការកំណត់រចនាេមព័ន្ធេតង់ដារ ៧០០ គី ូដម៉ោប្តគឺជដើមបី

ធ្លនាថាអនកជប្រើប្បាេ់ " ស្ចកថាមួយដងកនុងមួយេបាត ែ៍" កាត់រន្ែយ "ការបារមាកនុងដំជណើរឆ្ៃ យ" ជន្េះជរើ មការស្ចកលបងជាក់ដេតងររេ់រុគាលិក XiaoMi ជៅជលើ

ផ្សលូវជលបឿន្ជលឿន្ ជៅជលើផ្សលូវហាយជវដដលមាន្ជលបឿន្កំណត់ 120 គី ូដម៉ោប្តកនុងមួយជមា៉ោ ង “វាជារញ្ជហ អវីទំងអេ់កនុងការជរើកររជលើផ្សលូវហាយជវរយៈជពល 4 ឬ 5 ជមា៉ោ ង ជា

េូជៅជធវើការ ជែើយស្ចកថាមួយដងកនុងមួយេបាត ែ៍ក៏មិន្ជារញ្ជហ។

ជាការពិតណាេ់ ប្រព័ន្ធជរើកររឆ្ល តថ្វររេ់ Xiaomi ក៏ជាចំណុ ចលក់ដ៏េំខាន្់ររេ់ Xiaomi ផ្សងដដរ។

រ៉ោុដន្តជដើមបីេេួលបាន្រេពិជស្ចធន្៍ជពញជលញ អនកជៅដតប្តូវេិញប្រជេេ Pro ន្ិង Max។

អ្នកក៏អាចយស្បើទូររ័ ពទXiaomi និងឧបករណ៍យសេងយទៀត យដើមបីទទួលបាននូ វការភ្ជា ប

កនុងនាមជាអនកគ្នំប្េ Xiao Carz ក៏បាន្េិញមួយជៅកនុងតថ្មលខ្ពេ់ជៅឯប្េកកំជណើតកនុងប្រជេេចិន្។

ជលើេពីជន្េះជៅជេៀត: េូមរំលឹកដល់អនកចូលរួមទំងអេ់គ្នន, ថាីៗជន្េះពួកជយើងមាន្ការចារ់រងាវ ន្់ជដើមបីឈ្នេះរថយន្តមួយជប្គឿងផ្សងដដរ ជដាយប្គ្នន្ដតទញយកកមវធLiberty Carz អនកទំងអេ់គ្នន មកចូលរួមជអាយបាន្កុេះករណា!

ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ

សូមជ្រើសរើសកម្មវិធីផ្លូវការដើម្បីទិញ និងលក់យានយន្ត ដែលមានសុវត្ថិភាព និងការធានា!

សូមជ្រើសរើសកម្មវិធីផ្លូវការដើម្បីទិញ និងលក់យានយន្ត ដែលមានសុវត្ថិភាព និងការធានា!

ព័ត៌មាន - JUL 17, 2024

ថ្មីៗនេះ អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថា ក្រុមហ៊ុនមួយនៅទីក្រុងព្រះសីហនុបានទិញរថយន្តថ្មីចំនួន ៥ គ្រឿង ដែលក្នុងនោះមានរថយន្តចំនួន ៣ គ្រឿងម៉ាក Alphard ត្រូវបានតុលាការព្រះសីហនុបង្ហាញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារក្លែងក្លាយ និងត្រូវបានបង្ខំឲ្យដកហូតរថយន្តនោះ។ ហេតុការ

សូមណែនាំរថយន្តល្អ| Aston Martin DBX៖ ជារថយន្តប្រភេទ SUV ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពឆើតឆាយ និងប្រណីត

សូមណែនាំរថយន្តល្អ| Aston Martin DBX៖ ជារថយន្តប្រភេទ SUV ដែលរួមបញ្ចូលគ្នានូវភាពឆើតឆាយ និងប្រណីត

ព័ត៌មាន - JUL 15, 2024

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំរថយន្តមួយគ្រឿង​គឺ Aston Martin DBX ឆ្នាំ 2021, ជា​ធម្មតាវា​ពិបាករកណាស់​សម្រាប់​រថយន្ត SUV ដើម្បី​មាន​រូបរាង​ស្អាត, ប៉ុន្តែ DBX នេះ​មាន​ហ្សែន Martin ហើយ​វា​ជា DBX ដ៏​ប្រណិតនិងជាម៉ូដែល SUV ដំបូងបង្អស់របស់ Martin Martin តោះមកមើលរថយន្តនេះជ

ក្រុមហ៊ុន Liberty Carz និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​ Huiwang បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាលើកកំពស់គុណភាពសេវាកម្មនៅក្នុងទីផ្សាររថយន្ត!

ក្រុមហ៊ុន Liberty Carz និង ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង​ Huiwang បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាដើម្បីរួមគ្នាលើកកំពស់គុណភាពសេវាកម្មនៅក្នុងទីផ្សាររថយន្ត!

ព័ត៌មាន - JUL 08, 2024

នៅថ្ងៃទី 5 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2024 ក្រុមហ៊ុន HUIONE INSURANCE PLC និង Liberty Carz បានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ភាគីទាំងពីរនឹងអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅលើវិស័យប្រតិបត្តិការរថយន្ត និងសេវាធានារ៉ាប់រង ដើម្បីរ

កិច្ចសហដ៏សំខាន់! Liberty Carz បានសហការជាមួយ Cambodia Car Culture ដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សាររថយន្ត!

កិច្ចសហដ៏សំខាន់! Liberty Carz បានសហការជាមួយ Cambodia Car Culture ដើម្បីរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍ទីផ្សាររថយន្ត!

ព័ត៌មាន - JUL 05, 2024

នៅរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ក្រុមហ៊ុន Cambodia Car Culture and Liberty Carz បានចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា (MOU) នៅរាជធានីភ្នំពេញ ក្នុងគោលបំណងរួមគ្នាលើកកម្ពស់ការច្នៃប្រឌិត និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងឧស្សាហកម្មរថយន្ត។ ពិធីចុះហត្ថលេខានេះត្រូវបានប្រា

សមិទ្ធផលរបស់ពួកយើង៖ កម្មវិធី Liberty Carz - កម្មវិធីសម្រាប់ការទិញ លក់ និងជួលរថយន្តលេខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធី Liberty Carz បាន​នាំយកមកនូវបរិបទថ្មីសម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​រថយន្ត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​សមិទ្ធផល​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ក្នុង​ទីផ្សារ​រថយន្ត​អនឡាញនេះ។

12.2K+

ឡាន

612

ហាង

7,357

រថយន្តលក់ចេញ

924

រថយន្តត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ