Liberty carz logo

គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

គោលការណ៍ស្ដីឯកជនភាព​ របស់ Liberty Carz

បច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយ : JAN 04, 2024

ផ្នែកទី ១​ ៖ ព័ត៌មានទូទៅ
អ្នកប្រើប្រាស់ (នៅទីនេះហៅថា "លោកអ្នក" ឬ “អ្នក”) ត្រូវ និងត្រូវបានណែនាំឱ្យ អានគោលការណ៍ស្ដីពីឯកជនភាពនេះ (នៅទីនេះហៅថា "គោលការណ៍") ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន មុនពេលបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ ។ គោលការណ៍នេះពិពណ៌នាលម្អិតអំពីរបៀបដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកត្រូវបានប្រមូល រក្សាទុក ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ ដំណើរការ ឬគ្រប់គ្រងដោយ Liberty Technology Co., Ltd (នៅទីនេះហៅថា "យើង" "របស់យើង" ឬ "យើងខ្ញុំ") ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ លោកអ្នកយល់ព្រម ហើយឯកភាពលើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ ដែលមានចែង ក្នុងគោលការណ៍នេះ ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ ណាមួយឡើយ ។ បើលោកអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌណាមួយនោះទេ សូមមេត្តាចាកចេញពីគេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ ។
ផ្នែកទី ២ ៖ ការគោរពភាពឯកជន
យើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារ និងថែរក្សាព័ត៌មាន ដែលប្រមូលបានពីលោកអ្នក ។ យើងខ្ញុំ នឹងអនុវត្តឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវគោរពគោលការណ៍ឯកជនភាព និងបទបញ្ញត្តិច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធនឹងឯកជនភាព ស្ថិតក្រោមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលយើងខ្ញុំត្រូវគោរព ។
ផ្នែកទី ៣ ៖ ការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក
យើងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនៅលើមូលដ្ឋានស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនត្រូវតម្រូវឱ្យមាន ដូច្នេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកបដិសេធមិនព្រមផ្តល់ព័ត៌មានមកឱ្យយើងខ្ញុំ លោកអ្នកអាចមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត្ដឱ្យចូលប្រើសេវាកម្មមួយចំនួន។ មានតែព័ត៌មានចាំបាច់ និងពាក់ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះដែលអាចត្រូវបានប្រមូល រួមមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ត្រឹម លេខទូរស័ព្ទ ឈ្មោះ អ៊ីមែល ទីលំនៅ និងអាសយដ្ឋាន ភេទ ទំនាក់ទំនង និងមុខរបរជាដើម ។ល។ ព័ត៌មានទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រមូលក្នុងគោលបំណង បង្កើត និងចូលទៅក្នុងគណនីរបស់លោកអ្នក ដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ បង្ហោះព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ បំពេញទម្រង់រួមមានការសាកសួរ កម្រងសំណួរ ការស្ទង់មតិ សំណើ និងរបាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ ចូលជាសមាជិកនៃសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងការទាក់ទងមកយើងខ្ញុំជាដើម ។
ផ្នែកទី ៤ ៖ ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក

តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន លោកអ្នកអនុញ្ញាតដោយស្ម័គ្រចិត្តឱ្យយើងខ្ញុំ ឬយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម ៖

 • ការផ្តល់ការគាំទ្រ និងសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធដែលលោកអ្នកបានស្នើសុំ ឬចាត់ទុកថាពាក់ព័ន្ធ ឬ/និងចាំបាច់សម្រាប់លោកអ្នក រួមមានដូចជា ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទីផ្សារ និងផលិតផល និងសេវាកម្មផ្សព្វផ្សាយ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលយើងខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់លោកអ្នក។
 • ការកែលម្អសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈការទាក់ទងលោកអ្នកដើម្បីបំពេញ ឬបំពេញការស្ទង់មតិ ឬកម្រងសំណួរទាក់ទងនឹងការកែលម្អ ឬការបង្កើតសេវាកម្មថ្មី កម្មវិធីថ្មី និងការផ្តល់ជូនផ្សេងៗ ជាដើម។
 • ជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកអំពីបច្ចុប្បន្នភាព អំពីការកែប្រែណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌ និង គោលការណ៍ផ្សេងទៀត ។ល។
 • ការធានា និងការពារអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំប្រឆាំងនឹងបទល្មើសតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ឬការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្តបទល្មើសតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយអនុញ្ញាតឱ្យយើងខ្ញុំស៊ើបអង្កេត ស្វែងរក និងចាត់វិធានការចាំបាច់ដើម្បីការពារ ឬបង្ក្រាបអំពើខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត ដូចជាការក្លែងបន្លំ ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការគំរាមកំហែង ឬសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្រោមច្បាប់កម្ពុជា ។
 • ការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកជាមួយដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ និងភាគីទីបីដើម្បីឱ្យពួកគេអាចទាក់ទងអ្នកដោយផ្ទាល់ដើម្បីបង្ហាញផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ និង
 • ការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់យើងខ្ញុំ និងកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ផ្សេងរបស់យើងខ្ញុំ រួមមានដូចជា សវនកម្ម របាយការណ៍ អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម ការដោះស្រាយវិវាទ និងវិវាទ។ល។
ផ្នែកទី ៥ ៖ ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក

តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន លោកអ្នកអនុញ្ញាតដោយស្ម័គ្រចិត្ត ហើយយើងខ្ញុំមានសិទ្ធិបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ទៅកាន់បុគ្គល/អង្គភាព និងសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ៖ យើងអាចបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដៃគូ បុគ្គលិក ភ្នាក់ងារ និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់យើង។ ការប្រើប្រាស់ឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ គឺស្ថិតក្រោមគោលការណ៍នេះ។
 • អ្នកផ្តល់សេវារបស់ខ្ញុំ៖ យើងខ្ញុំអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងខ្ញុំដែលត្រូវបានចាត់តាំងឱ្យផ្ដល់សេវាកម្ម រួមមាន ការបង្ហោះ ការប្រឹក្សា សវនកម្ម និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។
 • អ្នកបង្កើតគេហទំព័រ/កម្មវិធី ៖ យើងខ្ញុំអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកទៅកាន់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ។
 • ភាគីទីបី៖ យើងខ្ញុំអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដល់ភាគីទីបី ដែលពាក់ព័ន្ធ។
 • ការផ្ទេរអាជីវកម្ម៖ យើងខ្ញុំអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ ក្រុមហ៊ុនដៃគូរបស់យើងខ្ញុំ ដែលចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ ជាលទ្ធផលនៃការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការទិញយក ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ ការស្នងបន្ត ការក្ស័យធន ឬទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃការផ្ទេរអាជីវកម្ម។
 • អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ៖ យើងខ្ញុំអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដល់អាជ្ញាធរសាធារណៈ ប្រសិនបើជាតម្រូវការផ្លូវច្បាប់។ យើងខ្ញុំក៏អាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដល់អាជ្ញាធរសាធារណៈ ដើម្បីការពារសិទ្ធិ និងការទាមទាររបស់យើង ប្រសិនបើចាំបាច់ ។
ផ្នែកទី ៦ ៖ សុវត្ថិភាព និងការរក្សាទិន្នន័យ
យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះសុវត្ថិភាព និងការការពារឯកជនភាពរបស់លោកអ្នក។ ដើម្បីធ្វើដូច្នេះ យើងខ្ញុំប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ និងនីតិវិធីបច្ចេកទេស និងរដ្ឋបាលថ្មីៗ ដើម្បីទប់ស្កាត់ និងបង្រ្កាប ការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬការលួច ផ្សេងៗ។ ទោះបីជាមានការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងនេះក្ដី ដរាបណាព៌ត៍មានត្រូវបានចរាចរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណែត យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាពុំមានវិធានការសុវត្ដិភាពណាមួយល្អឥតខ្ចោះឡើយ ។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាចាត់វិធានការរដ្ឋបាល និងបច្ចេកទេសសមហេតុផល ដើម្បីជួសជុល ស្តារឡើងវិញ និងទប់ស្កាត់ការកើតឡើងម្តងទៀតនាពេលអនាគត។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ឬផលវិបាកណាមួយ ដែលកើតឡើងហួសការគ្រប់គ្រងរបស់យើង ដែលជាលទ្ធផលនៃការចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ យើងខ្ញុំសូមណែនាំថា ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកដឹងថាគណនីរបស់លោកអ្នកស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ សូមលោកអ្នករាយការណ៍មកយើងខ្ញុំភ្លាមៗ។ យើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នករហូតដល់រយៈពេលចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញគោលបំណង និងកម្មវត្ថុអាជីវកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ដូចដែលបានរៀបរាប់ក្នុងគោលការណ៍នេះ ឬសម្រាប់រយៈពេលវែងជាងនេះស្របតាមការអនុញ្ញាតដោយច្បាប់។
ផ្នែកទី ៧ ៖ ការរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្រៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សូមជ្រាបថា ដោយសារហេតុផលបច្ចេកទេស និងសុវត្ថិភាព ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកដែលបាន ផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំអាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងSERVERនៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជា។ តាមរយៈការផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន លោកអ្នកយល់ព្រមអនុញ្ញាតឱ្យយើងខ្ញុំផ្ទេរព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកទៅក្រៅប្រទេស សម្រាប់គោលបំណងដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។
ផ្នែកទី ៨ ៖ ជម្រើស និងសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើស
 • ទីផ្សារ៖ លោកអ្នកអាចបដិសេដទទួលយកនូវ តំណភ្ជាប់ទាក់ទងនឹងផ្នែកទីផ្សារ ពីយើងខ្ញុំ ដោយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំភ្លាមៗ ឬតាមរយៈការលុបឈ្មោះ (unsubscribe)។ យើងនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីអនុវត្តតាមសំណើរបស់លោកអ្នក។ សូមរំលឹកថា ទោះបីជាលោកអ្នកបដិសេដទទួលព៌ត៍មានទាក់ទងនឹងទីផ្សារពីយើងខ្ញុំក៏ដោយ លោកអ្នកនឹងបន្តទទួលបានសាររដ្ឋបាលសំខាន់ៗមួយចំនួនពីយើងខ្ញុំ។
 • Cookies៖ យើងអាចប្រើCookies​របស់យើងខ្ញុំ ឬរបស់ភាគីទីបី កម្មវិធីជំនួយ និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដើម្បីប្រមូល និង/ឬប្រមូលព័ត៌មាន នៅពេលលោកអ្នក ចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលលោកអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើង Server របស់យើងខ្ញុំអាចកត់ត្រាអាសយដ្ឋាន IP របស់លោកអ្នក និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដូចជាប្រភេទនៃប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ version របស់វា គុណភាពអេក្រង់ និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់លោកអ្នក។ យើងខ្ញុំអាចកត់ត្រាព័ត៌មាននេះ សម្រាប់គោលបំណងសុវត្ថិភាព ឬសម្រាប់ការកែលម្អបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ ។ យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានស្ថិតិ ដើម្បីបន្តកែលម្អ និងដំឡើងកំណែកម្មវិធីរបស់យើងពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកបានបិទCookies មួយ ឬច្រើន យើងខ្ញុំនៅតែអាចប្រើ ឬរក្សាព័ត៌មានដែលបានប្រមូល ពីCookie មុនដែលលោកអ្នកបានប្រើប្រាស់ ហើយយើងនឹងឈប់ប្រើ Cookie ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែម។
 • ការពិនិត្យឡើងវិញ វិសោធនកម្ម និងការលុប៖ លោកអ្នកមានសិទ្ធិស្នើសុំឱ្យពិនិត្យ វិសោធនកម្ម ការលុបព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នក ដោយផ្តល់ថាបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសិទ្ធិឯកជនភាពដូច្នេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ធ្វើដូច្នេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ +855 010 710 077 / +855 017 710 077 ។
 • ការបិទដំណើរការ៖ លោកអ្នកអាចបិទគណនីរបស់លោកអ្នកបានគ្រប់ពេលវេលា ដោយប្រើមធ្យោបាយណាមួយដែលមាននៅលើកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ដោយទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកស្នើសុំឱ្យយើងខ្ញុំជួយក្នុងការបិទដំណើរការបែបនេះ យើងខ្ញុំនឹងព្យាយាមឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកអ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏សមស្របមួយ ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី សូមចងចាំថានៅពេលដែលគណនីរបស់លោកអ្នកត្រូវបានបិទ លោកអ្នកនឹងមិនអាចចូលប្រើសេវាកម្មមួយចំនួនរបស់យើងខ្ញុំ។
 • ការរក្សាកំណត់ត្រា៖ សូមចងចាំថា យើងខ្ញុំអាចរក្សាទុកព័ត៌មានជាក់លាក់មួយចំនួនសម្រាប់គោលបំណងរក្សាការកត់ត្រារបស់យើង និង/ឬ ដើម្បីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការណាមួយដែលលោកអ្នកបានចាប់ផ្តើមមុនពេលស្នើសុំការផ្លាស់ប្តូរ ឬការលុបចោល ។ ព័ត៌មានដែលបានរក្សាទុកនោះនឹងនៅតែមាននៅក្នុង ទិន្នន័យរបស់យើងខ្ញុំ និង/ឬ កំណត់ត្រាផ្សេងទៀត។
ផ្នែកទី ៩ ៖ កម្មវិធីរបស់ភាគីទីបី
គេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់កម្មវិធី គេហទំព័រ ឬសេវាកម្ម របស់ភាគីទីបី ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមប្រតិបត្តិការ ឬការគ្រប់គ្រងរបស់យើងខ្ញុំ។ អាស្រ័យហេតុនេះ គោលការណ៍នេះមិនអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រ/កម្មវិធី ឬសេវាកម្មណាមួយដែលដំណើរការដោយភាគីទីបីណាមួយឡើយ។ ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកបានចុចលើ ឬដោយមធ្យោបាយផ្សេងទៀតចូលទៅកាន់កម្មវិធីភាគីទីបី នោះលោកអ្នកនឹងចាកចេញពីគេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ ហើយចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ភាគីទីបី ដែលលោកអ្នកអាចតម្រូវឱ្យគោរពតាមគោលការណ៍ឯកជន និងលក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគេ ។ យើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឱ្យអានគោលការណ៍របស់ពួកគេដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយយើងខ្ញុំក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគោលការណ៍ ឬការអនុវត្តណាមួយជាក់ស្ដែង ដែលធ្វើឡើងដោយភាគីទីបីឡើយ ។
ផ្នែកទី ១០ ៖ វិសោធនកម្ម
យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិ ស្របតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់យើងខ្ញុំ ដើម្បីកែប្រែគោលការណ៍នេះនៅពេលណាក៏បាន។ ក្នុងករណីដែលការកែប្រែត្រូវបានធ្វើឡើង យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ជូននូវការជូនដំណឹងជាមុននៅលើគេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំ ក្នុងរយៈពេលដ៏សមស្របមួយ ។ ការកែប្រែនេះត្រូវចូលជាធរមាន ចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹង ។ លោកអ្នកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានគោលការណ៍របស់យើងខ្ញុំជាប្រចាំ ដើម្បីយល់ដឹងអំពីការផ្លាស់ប្តូរ ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់ ឬបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រ/កម្មវិធីនេះ បន្ទាប់ពីគោលការណ៍ដែលបានកែសម្រួលនេះចូលជាធរមាន លោកអ្នកយល់ព្រមគោរពតាមគោលការណ៍ដែលបានកែសម្រួលថ្មី។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលបានកែសម្រួលណាមួយរបស់យើងខ្ញុំ សូមលោកអ្នកមេត្ដាចាកចេញពីគេហទំព័រ/កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំភ្លាមៗ។
ផ្នែកទី ១១ ៖ ការសាកសួរ ការស្នើសុំ ឬជំនួយការដែលត្រូវការ
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់ សំណើពិសេស ឬការស្នើសុំជំនួយ ទាក់ទងនឹងគោលការណ៍នេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ +៨៨៥ ០១០ ៧១០ ០៧៧ / +៨៥៥ ០១៧ ៧១០ ០៧៧ នោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបវិញភ្លាមៗ។

សមិទ្ធផលរបស់ពួកយើង៖ កម្មវិធី Liberty Carz - កម្មវិធីសម្រាប់ការទិញ លក់ និងជួលរថយន្តលេខមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

កម្មវិធី Liberty Carz បាន​នាំយកមកនូវបរិបទថ្មីសម្រាប់​ឧស្សាហកម្ម​រថយន្ត​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជាមួយនឹង​សមិទ្ធផល​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍ក្នុង​ទីផ្សារ​រថយន្ត​អនឡាញនេះ។

11.7K+

ឡាន

777

ហាង

5,875

រថយន្តលក់ចេញ

856

រថយន្តត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ