Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017
Mazda 2017

Mazda 2017

0 312
Day

-

Week

-

Month

$2,500

ឡានក្រុមហ៊ុន OPTION ខ្ពស់ ទើបកាត់បាន 👉 2017 Mazda2 🎁 ថែមជូនសំបកកង់ថ្មី 4 គ្រាប់ 🎁...
4 Seats gasoline automatic
 • Year of Manufacture

  2017

 • Brand

  Mazda

 • Model

  Other

 • Doors

  4

 • Origin

  Import from Japan

 • Body Type

  Sedan

 • Color

  White

 • Rental Type

  Self-driving

 • Name

  8889 Auto's Store

 • Location

  Sangkat tuek l'ak 3 khan toul kouk , Tuek L'ak Bei, Tuol Kouk, Phnom Penh

Basic for Liberty Carz