Liberty carz logo
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012
BMW 528i 2012

BMW 528i 2012

0 357

$32,000

***BMW 528i 2012 (ក្រដាសពន្ធថ្មី) ប្រភេទរថយន្តស្អាតមកដល់ថ្មីៗ ✅តំលៃ32000$ បញ្ចុះនៅត្រឹមតែ ...
5 Seats gasoline automatic
 • Year of Manufacture

  2012

 • Brand

  BMW

 • Model

  528i

 • Doors

  4

 • Origin

  Import from Germany

 • Body Type

  Sedan

 • Color

  Black

 • Status

  Used

%
%
| Month
Logo Carz

Loan Calculator

YOUR ESTIMATED MONTHLY PAYMENTS

$ 1,454.58

Total Interest Payment: $ 2,909.96

Total Amount to Pay: $ 34,909.96

Please use this calculator as a user guide only. Liberty Carz does not guarantee it's accuracy or applicabillity to your circumstances.

More information can be viewed here

Car Purchase Process

01

Step 1: Find Your Dream Car

Browse through Liberty Carz's car marketplace online to discover a variety of vehicles that match your preferences and desires.

02

Step 2: Schedule a Free Test Drive

Contact us for a free appointment to see and test drive your chosen car.

03

Step 3: Buy Your Car

Complete the easy purchase process with the assistance of our friendly sales team, ensuring a smooth and hassle-free experience.

banner
Basic for Liberty Carz