Liberty carz logo
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024
BMW i3 2024

BMW i3 2024

Promo 2 552

$88,000

$90,000

🔌រថយន្តអគ្គិសនី 🚘 BMW i3 (ថ្មីខ្លាញ់គោ) 💵 តម្លៃ ✅ សាកមួយពេញ បើកបរបានរហូតដល់ 526km ————...
5 Seats electric automatic
 • Year of Manufacture

  2024

 • Brand

  BMW

 • Model

  I3

 • Doors

  4

 • Origin

  Import from Germany

 • Body Type

  Sedan

 • Color

  Blue

 • Status

  New

%
%
| Month
Logo Carz

Loan Calculator

YOUR ESTIMATED MONTHLY PAYMENTS

$ 4,000.1

Total Interest Payment: $ 8,002.39

Total Amount to Pay: $ 96,002.39

Please use this calculator as a user guide only. Liberty Carz does not guarantee it's accuracy or applicabillity to your circumstances.

More information can be viewed here

Car Purchase Process

01

Step 1: Find Your Dream Car

Browse through Liberty Carz's car marketplace online to discover a variety of vehicles that match your preferences and desires.

02

Step 2: Schedule a Free Test Drive

Contact us for a free appointment to see and test drive your chosen car.

03

Step 3: Buy Your Car

Complete the easy purchase process with the assistance of our friendly sales team, ensuring a smooth and hassle-free experience.

banner
Basic for Liberty Carz