Liberty carz logo
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023
DFSK E5 2023

DFSK E5 2023

1 474

$47,900

ទ្បានខ្លាញ់គោឆ្នំា2024, hybrid,អគ្គិសនី+សំាង, smart key, V4, 100kmសុីសំាង 1.23L, អគ្គិសនីប...
7 Seats 1.5L gasoline automatic
 • Year of Manufacture

  2023

 • Brand

  DFSK

 • Model

  E5

 • Doors

  5

 • Origin

  Import from China

 • Body Type

  Suv

 • Color

  Silver

 • Status

  New

%
%
| Month
Logo Carz

Loan Calculator

YOUR ESTIMATED MONTHLY PAYMENTS

$ 2,177.33

Total Interest Payment: $ 4,355.84

Total Amount to Pay: $ 52,255.84

Please use this calculator as a user guide only. Liberty Carz does not guarantee it's accuracy or applicabillity to your circumstances.

More information can be viewed here

Car Purchase Process

01

Step 1: Find Your Dream Car

Browse through Liberty Carz's car marketplace online to discover a variety of vehicles that match your preferences and desires.

02

Step 2: Schedule a Free Test Drive

Contact us for a free appointment to see and test drive your chosen car.

03

Step 3: Buy Your Car

Complete the easy purchase process with the assistance of our friendly sales team, ensuring a smooth and hassle-free experience.

banner
Basic for Liberty Carz