Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008
Toyota Tundra 2008

Toyota Tundra 2008

0 34

$22,900

ធានាឡានស្អាតឆ្នាំ2007 ម៉ាស៊ីន8ប៉ុង2ឡានរបស់ម្ចាស់ដើម ឡានមានផ្លាកលេខភ្នំពេញ2BP
5 Seats gasoline automatic
 • Year of Manufacture

  2008

 • Brand

  Toyota

 • Model

  Tundra

 • Doors

  4

 • Origin

  Import from Cambodia

 • Body Type

  Pickup

 • Color

  Black

 • Status

  Used

%
%
| Month
Logo Carz

Loan Calculator

YOUR ESTIMATED MONTHLY PAYMENTS

$ 1,040.93

Total Interest Payment: $ 2,082.44

Total Amount to Pay: $ 24,982.44

Please use this calculator as a user guide only. Liberty Carz does not guarantee it's accuracy or applicabillity to your circumstances.

More information can be viewed here

Car Purchase Process

01

Step 1: Find Your Dream Car

Browse through Liberty Carz's car marketplace online to discover a variety of vehicles that match your preferences and desires.

02

Step 2: Schedule a Free Test Drive

Contact us for a free appointment to see and test drive your chosen car.

03

Step 3: Buy Your Car

Complete the easy purchase process with the assistance of our friendly sales team, ensuring a smooth and hassle-free experience.

banner
Basic for Liberty Carz