សហគមន៍ផ្សព្វផ្សាយពត៌មាន

  តើខ្ញុំអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិរបស់រថយន្តដោយរបៀបណា?

  នៅពេលអ្នកដាក់បញ្ចូលថយន្តសម្រាប់លក់ ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរថយន្តទាំងអស់ ចាប់ពីព័ត៌មានទូទៅរហូតដល់ម៉ូដែលជាក់លាក់ត្រូវតែផ្តល់ជូន ដើម្បីធានាថាអ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានចាំបាច់ទាំងអស់។ យើងពិនិត្យមើលព័ត៌មានទាំងអស់សម្រាប់ភាពត្រឹមត្រូវ។

  តើខ្ញុំអាចបញ្ចូលរថយន្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តដោយរបៀបណា?

  តើខ្ញុំអាចលុបចោលឡានដែលខ្ញុំចូលចិត្តដោយរបៀបណា?

  តើខ្ញុំអាចសាកល្បងបើកឡានមុនពេលទិញបានទេ?

  តើខ្ញុំអាចដឹងដោយរបៀបណាថាខ្ញុំទទួលបានតម្លៃសមរម្យ?